Privacystatement

P210555

De Break, gevestigd aan Spinnershoek 10/ Craijensteijn 17b, 3363 WC Sliedrecht, Nederland  Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Break www.debreak.nl 
aan Spinnershoek 10/ Craijensteijn 17b
3363 WC Sliedrecht
0184-491428

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van De Break is te bereiken via fg@asvz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Break verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door formulieren op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch en ten behoeve van sollicitaties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debreak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Break verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Behandeling van sollicitaties
  • Het verlenen van zorg (cliëntgegevens staan geregistreerd in PlanCare)
  • Aanmelding en verwerking van vrijwilligersgegevens (gegevens staan in Regicare van AdSysCO)

Geautomatiseerde besluitvorming

De Break neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Break) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Break bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens van sollicitaties worden maximaal twaalf maanden bewaard en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Break verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Break gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

De Break gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. De Break kan met behulp van de rapporten uit Google Analytics niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door De Break in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Break en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debreak.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

De Break heeft een klachtenregeling. U kunt ook direct met uw vraag of klacht terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming fg@asvz.nl. Tevens wil  De Break u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Break neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op van info@debreak.nl

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018. De Break behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.